ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

  1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน ส.ค. พ.ศ. 2562 จำนวน 203 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2562 รวม 36,791 คดี
  2. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจำปีง ...
    อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

              วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ภายใต้โครงการอบ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน ก.ค. พ.ศ. 2562 จำนวน ...
    อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

ผอ.ปปท. เขต ๖ ร่วมเสวนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต ๖ ร่วมเสวนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในหัวข้อ “ผู้นำเข้มแข็งร่วมแรงสร้างชาติ & รู้เท่าทันกันก่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

ผอ.ปปท. เขต ๖ บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา  ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชน ในหัวข้อเกี่ ...
อ่านเพิ่มเติม