ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก

     วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ปปท. เขต ๖ โดยนางรมณี กลั่นบิดา ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ปปท. เขต ๖ โดยนางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นประธาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

ผอ.ปปท.เขต ๖ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางรมณี  กลั่นบิดา  ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับบุค ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

พ.ต.อ.กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ. ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมคือหัวใจสำคัญของข้าราชการ และสร้างจิตสำนึก หยุดทุจริตคอร์รัปชั่น

             วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๑ พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ. ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมคือหัวใจสำคัญของข้าราชการ และสร้างจิตสำนึก หยุดทุจริตคอร์ร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์

นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประทุษกรรมการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมาตรฐานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันการทุจริต

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายณัฐรดา  ศิริวัฒนกุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประทุษกรรมการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมาตรฐานเสริมสร้างการมีส่วนร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ประชาสัมพันธ์