ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานของหน่วยงาน

1. โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
4. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
5. คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ SLA

การบริหารงบประมาณ

1. แผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
2. หลักเกณฑ์ / KPI การใช้จ่ายงบประมาณ
3. รายงานผลการเบิกจ่าย

การบริหารงานบุคคล

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร และผลการดำเนินงาน
2. มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผล

1. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี
2. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน --> SAR CARD 6 - 9 - 12 เดือน ( ระดับบุคคล + องค์กร)