จัดซื้อ จัดจ้าง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างทำสำเนาเอกสารเพื่อจัดส่งพนักงานอัยการ จำนวน 6,498 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของ ปปท. เขต 6   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างทำสำเนาเอกสารเพื่อจัดส่งพนักงานอัยการ จำนวน 9,226 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 8 เส้น พร้อมเปลี่ยนยาง สำหรับรถยนต์ราชการจำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน กม 6077 นนทบุรี และ กม 6078 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง 15 รายการ จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมบำรุง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๘ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คตามระยะ ครบรอบตรวจเช็คตามระยะ ๒๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือรอบระยะ ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมบำรุง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๗ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คตามระยะ ครบรอบตรวจเช็คตามระยะ ๒๘๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือรอบระยะ ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ของ ปปท. เขต 6   
:: รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ของ ปปท. เขต 6   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์รายวัน) จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562)   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) ของ ปปท. เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราค เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการของ ปปท. เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
:: รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ของ ปปท. เขต 6   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ รวม 28 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศ ปปท. เขต 6 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562   
:: ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562)   
:: ประกาศ ปปท. เขต 6 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม 6078 นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็ึคระยะ 190,000 กิโลเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กม 6077 นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ 260,000 กิโลเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 ของ ปปท. เขต 6   
:: จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ จำนวน ๓๕๐ เล่ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: จ้างจัดทำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ (Backdrop, Pop Up, Roll Up) จำนวน ๓ รายการ สำหรับ จัดคลินิกส่งเสริมธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริต (เคลื่อนที่) ในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ จำนวน ๑ งาน   
:: ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562)   
:: ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ของสำนักงาน ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม 6078 นนทุบรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ 180,000 กิโลเมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องกระดาษใส่เอกสารสีน้ำตาลมีฝาในตัว) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ สำหรับเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ใน”โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต” สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ใน “โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ปปท. เขต 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางจำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กม 6077 นนทุบรี ครบรอบ 250,000 กม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ เจาะได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แผ่น (๘๐ แกรม) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ๒ บานเปิด) จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ เจาะได้ไม่น้อยกว่า 145 แผ่น (80 แกรม) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานเปิด) จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) ของ ปปท. เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของ ปปท. เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ ปปท. เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ของ ปปท. เขต๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
:: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
:: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
:: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๘ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ ๑๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศ ยกเลิกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๘ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ ๑๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๗ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ ๒๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๘ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ ๑๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ปปท.เขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มและบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดี รายงานการศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีสวมบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย 50 ชุด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติไทยชนิดผ้ามัน ขนาด 190*300 ซม.) จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้่อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึกเครื่องโทรสาร Toner Brother TN-2280) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ใน “พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล สติกเกอร์วันที่โครงการ และป้ายแบ็คดรอป (ฺBlackdrop) โครงอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การจัดประชุมเชิงปฏิบัติเครือข่ายภาคประชาสังคม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติไทยชนิดผ้ามันแบบหนา) ขนาด 190*300 เซนติเมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม 6078 นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ 150,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6077 นนทุบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้ปรับอากาศ) ไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อเดินทางไปจัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีสวมบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย” ของสำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีสวมบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย” ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมใน “โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4” จำนวน 45 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจรพลาสติก) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมใน “โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3” จำนวน 45 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง