จัดซื้อ จัดจ้าง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล สติกเกอร์วันที่โครงการ และป้ายแบ็คดรอป (ฺBlackdrop) โครงอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การจัดประชุมเชิงปฏิบัติเครือข่ายภาคประชาสังคม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติไทยชนิดผ้ามันแบบหนา) ขนาด 190*300 เซนติเมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม 6078 นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ 150,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6077 นนทุบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้ปรับอากาศ) ไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อเดินทางไปจัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีสวมบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย” ของสำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีสวมบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย” ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมใน “โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4” จำนวน 45 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจรพลาสติก) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมใน “โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3” จำนวน 45 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้ารางยาว 5 ช่อง ความยาวสาย 4.50 เมตร) จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมใน “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม) จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๘ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ ๑๔๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กม 6077 นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ 210,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ปปท. เขต 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   
:: ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ปปท. เขต 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าทำป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์เพื่อใช้ใน “โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของปปท. เขต 6 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ปปท. เขต 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e – bidding)   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน (ตราสำนักงาน) จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิดแบบ IP จำนวน ๘ ตัว) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: โครงการ จ้ดจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน (ตราสำนักงาน) จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ปปท. เขต 6   
:: ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ปปท. เขต 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
:: ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืั้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ๒๕ ที่นั่ง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ๒๕ ที่นั่ง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ cc ออโต้) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ๑๒๐ cc ออโต้) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี ๕๕ นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กม 6077 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม 6078 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มบรรจุถังใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
:: การเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน ของสำนักงาน ปปท เขต 6 ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
:: จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีกรณีพิเศษ   
:: จัดจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ปปท.เขต 6 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา   
:: จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา