วิสัยทัศน์

ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti – Corruption Commission)

          P : Proactive                               = ทำงานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

          A : Accurate                                = ทำงานด้วยความถูกต้อง

          C : Clear                                       = ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม

          C :  Courage to Challenge        =  กล้าท้าทายการทุจริตทุกรูปแบบ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

         1. ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ

         2. ยุทธศาสตร์ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

         3. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

         4. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง