รายการสมาชิกใหม่

    ชื่อ-สกุล    อาชีพ   หน่วยงาน   ตรวจสอบ
     หมู่เอกคำตัน เผือกใต้   เกษตรกร      
     อภิปภา เพชรจันษา   รับราชการ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     นายเสกสรร จันทร์เพชร   รับราชการ   สคป.เพชรบูรณ์   
     นายเสกสรร จันทร์เพชร   รับราชการ   สคป.เพชรบูรณ์   
     นส.อังคณา ทวีพรวัฒนกุล   รับราชการ   สคป.เพชรบูรณ์   
     นส.สาวิตรี บุญมี   รับราชการ   สคป.เพชรบูรณ์   
     นางสาวนาจลฎา กิ่งคำ   พนักงานราชการ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     สิทธิพงษ์ เอื้อนยศ   ลูกจ้างประจำ (พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     สิทธิพงษ์ เอื้อนยศ   ลูกจ้างประจำ (พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     น้ำผึ้ง จันทร์มี   ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     นายสมศักดิ์ ผินนารี   ลูกจ้างประจำ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     ปทุมเกสร คงมั่ง   พนักงานของรัฐ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     ปทุมเกสร คงมั่ง   พนักงานของรัฐ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     นางสาววาสนา อยู่คุ้ม   พนักงานราชการ   สนง.คุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     นางสาวณัชชา สาระสิทธิ์   รับราชการ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     นางสาวลัดดา เครือหงษ์   พนักงานราชการ   สนง.คุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     นางพราวแพรว ปันมา   พนักงานราชการ   สนง.คุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     นายณัฐพล คำบอน   รับราชการ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     นายณัฐพล คำบอน   รับราชการ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     นางสาวบังอร ไล้เลิศ   รับราชการ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     ทศพร ขาวฟอง   ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์   
     นางจีรวรรณ ปิยะวงษ์รัตน์   เกษตรกร   ร.พ.ส.ต.นกคลาน   
     น.ส.ปาริชาติ เกษกรรณ์   รับจ้าง   -   
     นายบุญรอด บูรภาค   ทำไร่   รพ.สต.บ้านหนองนอนใต้   
     นางสวาท สุวรรัตน์   เกษตรกร      
     นายอำนวย สิงห์รัตน์   เกษตรกร      
     น.ส.วรรณา มุจรินทร์   รับราชการ      
     นางอ้อมดาว ลาภา   เกษตรกร   29 ม.7 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรค์   
     น.ส.บุญทรรณ์ ดี่สุหร่าย   เกษตรกร      
     นางอารมย์ ชำนิเขตร์การณ์   เกษตรกร      
     นางจำรอง ระออเอี่ยม   เกษตรกร      
     น.ส.เรณู ศรีเจริญ   เกษตรกร      
     น.ส.กมลชนก เปรมสำราญ         
     นายกีฏะ คงเมือง   รับจ้างทั่วไป      
     นายจำเนียน น้อยมนต์         
     นายปัญญา แจ้งพรม   นักธุรกิจ   300 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย   
     นายรุ่งวิกรัย. ยังเพ็ง   ค้าขาย   บ้านบ่อเบี้ย ต.มาง อ.เชียงม่วนจ.พะเยา   
     นายรุ่งวิกรัย. ยังเพ็ง   ค้าขาย   บ้านบ่อเบี้ย ต.มาง อ.เชียงม่วนจ.พะเยา   
     คมกริช สำราญเรียบ   ราชการ   จัดหางานจังหวัดขอนแก่น   
     นายรุ่งวิกรัย. ยังเพ็ง   ค้าขาย   บ้านบ่อเบี้ย ต.มาง อ.เชียงม่วนจ.พะเยา   
     นายรุ่งวิกรัย. ยังเพ็ง   ค้าขาย   บ้านบ่อเบี้ย ต.มาง อ.เชียงม่วนจ.พะเยา   
     นายคณิน อุดมความสุข   รับราชการ   สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   
     นายจำลอง เชื้อดี   รับราชการครู   โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม.39   
     นายปรารมย์ ทองบุรี   รับราชการครู   โรงเรียนหนองพระพิทยา   
     นายทวีศักดิ์ คำลือ   ครู   โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา   
     นางเปรมฤดี เกลาพิมาย   รับราชการ   สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   
     นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์   รับราชการ   อ.นครไทย จ.พิษณุโลก   
     นายกรกฎ ปิกมา   ข้าราชการครู   โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยา   
     นางอมรรัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   ข้าราชการครู   โรงเรียนนครไทย   
     ว่าที่ ร.อ.โอรส นันทเมธีธิปพงษ์   ข้าราชการครู   โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม   
     นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ   รับราชการ   สพม.39   
     ว่าที่ร.ท.ชัชชาญชัญ จันทรโชติสวัสดิ์   -   -   
     ว่าที่ร.ท.ชัชชาญชัญ จันทรโชติสวัสดิ์   -   -   
     วรพล. สุวรรณหงษ์   ขับรถ   Iss พยาไท   
     มารุต โพตัสสะ   ทำนา      
     Judi   ZuBZWWFYssy   rdkERzaocOXchfeau   
     นายพันธกานต์ ณ นคร   รับจ้าง   -   
     นางสาวจำหรัด เอี่ยมอ่อง   รับจ้าง   -   
     สุชาดา พันเปี่ยม   รับจ้าง      
     นางสาวสุกัญญา แก้วมงคล   เกษตรกร      
     นางธันยมัย อุปถัมภ์   ทั่วไป   -   
      นางสาวสุกัญญา แก้วมงคล   เกษตรกร   -   
     ธนาวุฒิ วิเศษพานิช   นักศึกษา   ม.ราชภัฏจันทรเกษม   
     นายชัยยุทธ นามแสง   รับราชการ   อบต.ท่าลี่   
     น.ส.ศุภกร ใจทัน   รับราชการ   เทศบาลตำบลหัวรอ   
     นายชัชวาล ศรีสุธรรม   รับราชการ   เทศบาลตำบลหัวรอ   
     นางนบปจักร นาคเจือทอง   รับราชการ   เทศบาลตำบลหัวรอ   
     ว่าที่ร.ต.พรชัย จันหา   รับราชการ   เทศบาลตำบลหัวรอ   
     นางนบปจักร นาคเจือทอง   รับราชการ   เทศบาลตำบลหัวรอ   
     นายจำเนียน น้อยมนต์   -   -   
     นายชัย วุ่นพูลสมบัติ   ค้าขาย      
     นายสมชาย เทศเสนาะ   ค้าขาย      
     นายประวัติ สมบูรณ์   เกษตรกรรม      
     นางสายรุ่ง ดวงสุวรรณ์   รับจ้าง   -   
     นายบังอร แจ่มแจ้ง   รับจ้าง   -   
     นายบุญธรรม วงษเหมือน   ค้าขาย   -   
     นายอดิศักดิ์ กองทรง   ค้าขาย   206 ม.1 ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
     นายชลอ กองปญญา   ธุรกิจส่วนตัว   52 ม.2 ต.หนองกระจง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
     นางสายพิณ ด้วงชื่น   เกษตรกรรม   บ้าน   
     นายชูชีพ แสงเนียน   เจ้าหน้าที่ของรัฐ   อบต.พิกุล   
     นางบังอร ทองกวาว   ธุรกิจส่วนตัว   -   
     นายสมพงษ์ แสงทิพย์กัญญา   ค้าขาย   ร้านตัดเสื้อติ๋ว 43 ถ.แสงอัสนี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
     นายสาโรจน์ หลิ่มยอม   ูธุรกิจส่วนตัว   21 ม.1 บ้านท่าจันทร์ ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
     นายสม เกิดที่สุด   ข้าราชการบำนาญ   -   
     น.ส.เพียงพิศ เชียงสัน   รับจ้าง   -   
     นายอำนวย แก้วกุญชร   ข้าราชการบำนาญ      
     นายวสุพล นกทอง   เกษตรกร   95 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
     นายมนตรี ภู่สุวรรณ   รับจ้าง   -   
     น.ส.วนัศศิริ คีรีเมฆ   รับจ้าง   -   
     นายสมโภช ประดิษฐพงษ์   รับจ้าง      
     นายสมโภช ประดิษฐพงษ์   รับจ้าง      
     น.ส.วันทนา จันทวิสัย   รับจ้าง      
     น.ส.ทับทิม ศรีสุข   รับจ้าง      
     พ.อ.อ.ทวี ทับสุข   ข้าราชการบำนาญ   8 ม.4 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์   
     นายสมพงษ์ พงษ์ดี   เกษตรกร      
     น.ส.กาญจนา คุ้มพุ่ม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      
     นายศรัณย์ คีรีวัฒน์   ธุรกิจส่วนตัว   12 ม. 9 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี   
     นายประสาธน์ แย้มเอี่ยม   ทำไร่ ทำนา   บ้าน   
     นางทองก้อน ชัยศิรินทร์   เกษตรกร      
     นายวรพล ภู่สิงห์   เกษตรกร   -   
     นายวรพล ภู่สิงห์   เกษตรกร   -   
     น.ส.สิมล พรมนวล   เกษตรกร   -   
     น.ส.นาฎรนาภา รวยสันเที๊ยะ   แม่บ้าน      
     นายวินัย แก้วถนอม   เกษตรกร      
     น.ส.ธนพร เมืองศรี   เกษตรกร   -   
     น.ส.ธนพร เมืองศรี   เกษตรกร   -   
     นายสมัคร หิรัญคำ   ทำนา      
     นางศิรินยา ระเบียบ   ค้าขาย      
     นางอัมพร กรอกรวม   เกษตรกร   -   
     นายภาคิน ยุพานิช   รับจ้าง      
     นายบุญเลิศ ชาตะรูปะ   เกษตร   -   
     นายแก้ว กองขุนจันทร์   ข้าราชการบำนาญ   -   
     นายนพรัตน์ สายดำ   เกษตรกรรม      
     นายประสิทธิ์ เทียนวิจิตร   เกษตรกร      
     นายสมฤทธิ์ เส็งทิ่ง   เกษตรกรรม      
     นายธนกฤต โชติพรม   เกษตรกรรม      
     นายธนกฤต โชติพรม   เกษตรกรรม      
     นางจำปี นาคปานเสือ   เกษตรกร   -   
     นายไพฑูรย์ รอดนิล   เกษตรกร      
     นางพรทิพย์ นาคะ   เกษตรกร      
     น.ส.โชติกาญจน์ บุญพรม   เกษตรกร      
     น.ส.โชติกาญจน์ บุญพรม   เกษตรกร      
     น.ส.จันทร์แรม ศรีสอาด   เกษตรกร      
     น.ส.อุษา คำไล้   เกษตรกร      
     น.ส.สุดา บุญยัง   เกษตรกร      
     นายชมภู เชิงกลัด   ทำไร่      
     นายสวง ปลั่งกลาง   เกษตรกรรม      
     น.ส.มิรันตี ปลั่งกลาง         
     นายวิเชียร กุหลาบ   รับจ้าง      
     นายขวัญ กุหลาบ   รับจ้าง      
     น.ส.เพชรแพรวพราว บุญเสริม   รับจ้าง      
     นายกรรชัย บุญเสริม   รับจ้าง      
     นายอำพร ผ่อนผัน   ค้าขาย/รับเหมาก่อสร้าง   ร้าน อ.วัสดุภัณฎฑ์ (กิจการของตัวเอง)   
     นายบุญคบ วันทองสังข์   พนักงานของรัฐ   อบต.น้ำอ้อม   
     นายบุญคบ วันทองสังข์   พนักงาน   อบต.น้ำอ้อม   
     นายชัยยุทธ นามแสง      อบต.ท่าลี่   
     นายคณิน อุดมความสุข   รับราชการ   สนง.เขตพื้นที่การศึกษามีธยมศึกษา เขต ๓๙   
     นายจำลอง เชื้อดี   รับราชการ   โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา   
     นายปรารมย์ ทองบุรี   รับราชการ   โรงเรียนหนองพระพิทยา   
     นายทวีศักดิ์ คำลือ   รับราชการ   โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา   
     นางเปรมฤดี เกลาพิมาย   รับราชการ   สนง.เขตพื้นที่การศึกษามีธยมศึกษา เขต ๓๙   
     นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์   รับราชการ   โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม   
     นายกรกฎ ปิกมา   รับราชการ   โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม   
     นางอมรรัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   รับราชการ   โรงเรียนนครไทย   
     นางสาวภัทรโรบล จันทร์คำ   รับราชการ   สนง.เขตพื้นที่การศึกษามีธยมศึกษา เขต ๓๙   
     ว่าที่ ร.ต.โอรส นันทเทธีธิปพงษ์   รับราชการ   โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม   
     นายทะเบียน ป้อมคำ   ค้าขาย      
     นายปกครอง ไชยบุตร   เกษตรกรรม      
     นายพิเชษฐ์ ชัยวัน   ข้าราชการบำนาญ (ครู)      
     นายพิเชษฐ์ วัชธูป   เกษตรกรรม      
     นายสำรวม หอมจันทร์   เกษตรกรรม      
     ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ชาญกูล   ข้าราชการบำนาญ (ผอ.สถานศึกษา)      
     นายบรรเทา อินทสุวรรณ์   นักการเมืองท้องถิ่น      
     นายประทีป วิเศษศรี   รับจ้างทั่วไป      
     นายวันชัย พรนพคุณ   ค้าขาย      
     นายสาโรจน์ ยงเยี่ยงพันธ์   ทนายความ   สำนักงานทนายความสาโรจน์ ยงเยี่ยงพันธ์ุ   
     นายเสถียร คำตา   เกษตรกรรม      
     นางสาวมุกระวี สังวาลย์         
     นายประจวบ มีเจตนางาม   ข้าราชการบำนาญ(กรมบังคับคดี)      
     นายสมชาย แป้งนวล   ธุรกิจส่วนตัว(ตัดเย็บเสื้อผ้า)   ร้านแปลกดีไซน์   
     นายบุญธรรม จันทร์เอี่ยม   ข้าราชการบำนาญ      
     นายวิชัย แล้งแสง   รับจ้างทั่วไป      
     นายรักชาติ จันทร์ดี   รับราชการ   รพ.สต.เมืองการุ้ง   
     ว่าที่ร้อยตรีธนริชัญ เสถียรโชค   ข้าราชการบำนาญ      
     นายเมธาพร คำเขียว   เย็บผ้า      
     นางสาวจุไร แก้วมงคล   รับจ้าง      
     นางธันยมัย อุปถัมภ์   รับจ้าง      
     นายพันธกานต์ ณ นคร   ค้าขาย      
     นางจำหรัด เอี่ยมอ่อง   ค้าขาย      
     นางสาวสุกัญญา แก้วมงคล   รับจ้าง      
     นางสาวสุชาดา พันเปี่ยม   รับจ้าง      
     นางแต๋ว พันจั่น   รับจ้าง      
     นายโชคชัย ชัยรัตนศักดา   ข้าราชการบำนาญ      
     นางสงกรานต์ วงษ์พุ่ม   ข้าราชการบำนาญ (รพ.พุทธชินราช)      
     นางกนกพร ฟักศรี         
     นางสาวจิดาภา ทองเอม   ธุรกิจส่วนตัว      
     นางธนภัค พิมพาภรณ์   ค้าขาย      
     ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง   นักการเมืองท้องถิ่น   อบจ.พิษณุโลก   
     นางสาวพลอยภัทรา อิสระภาพตระกูล   รับราชการ   สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก   
     นายสมบูรณ์ จำเนียรสุขสกุล   รับราชการ   สนง.พลังงานจังหวัดพิษณุโลก   
     นางประสิทธิ์ พร้อมสุภา   รับจ้างทั่วไป      
     นางฉัตรชรา ลอยเวหา   เกษตรกร      
     นางบรรจง ศิริสุวรรณ์   ผู้ใหญ่บ้าน      
     นางสาวนริศ เกตุนิล   รับราชการ      
     นางแสงเดือน พัชรชมพู   เย็บผ้า      
     นางแสงเดือน อินทรเทศ   แม่บ้าน      
     นางสมปอง เกตุสุวรรณ   เกษตรกร      
     นางสาวนิภาภรณ์ อุดมดี         
     นางเพ็ญพร มั่นคง   เกษตรกรรม      
     นางธาริณี สิงห์ทอง   เกษตรกรรม      
     นายนุด จันทร์คีรี         
     นายจวน อินทร์จันทรา   เกษตรกรรม      
     นายวสันต์ จันทร์บ่อโพธิ์   เกษตรกรรม      
     นางจุฑามาศ แสงสีห์   ธุรกิจส่วนตัว      
     นายธัญฑวัฒน์ จำนงศรี   เกษตรกรรม      
     นางต้อย ยอดเกตุ   เกษตรกรรม      
     นางสาวจำลอง ท้าวฮวด   เกษตรกรรม      
     ร.ต.ท.ภิญโญ คุ้มดี   รับราชการ   สภ.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์   
     นางสาวพรทิพย์ ทัพวัฒน์   รับราชการ   อบต.บางม่วง   
     นายแอ๊ด แป้นไพศาล   เกษตรกรรม      
     นางณรงค์ ฤทธิ์บำรุง   เกษตรกรรม      
     นายประโชติ หริ่มสืบ   เกษตรกรรม      
     นายบุญธรรม บุญศรี   รับจ้าง      
     นางแล้ ตางาม         
     นายประยงค์ ศิริศรี   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวปากน้ำโพ   วิทยาลัยปากน้ำโพ   
     นายนาวิน งานการ   ค้าขาย      
     นางยุพิน เลิศธรรมชัย   รับราชการ   สนง.สรรพกรพื้นที่พิษณุโลก   
     นายสมเกษม แหงมงาม         
     นาวสาวมนสิชา มีภู่เพ็ง   เกษตรกรรม      
     นางทิวา พูลเกษร   เกษตรกรรม      
     นายพจน์ รินทองมา   เกษตรกรรม      
     พิทักษ์ กลิ่นบำรุง   ข้าราชการ   โรงเรียนบ้านลานตาบัว อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร   
     อาหะมะ​ หาแวบือซา   รับจ้าง   บ้าน   
     วรโชต เพชรประดับ   ธุรกิจ   12/195หนองจอก กทม. 10530   
     นายแสนบุญรัชมาศ   อิสระ      
     นายแสนบุญรัชมาศ   อิสระ      
     เกรียงไกร ศรีกระภา   ค้าขาย   โรงงานน้ำดื่ม   
     สรวิช เทพทอง   พนักงานโรงแรม   219 หมู่ที่5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140   
     สรวิช เทพทอง   พนักงานโรงแรม   219 หมู่ที่5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140   
     นาย บัณดิษฐ มั่นคง   ม.6   98/3ซ.24แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม   
     นายแสนบุญรัชมาศ   รับจ้าง      
     ประโยชน์ คำเชิด   ค้าขายวัตถุโบราณ   กทม.   
     นายแสนบุญรัชมาศ   อิสระ   อิสระ   
     นายแสนบุญรัชมาศ   อิสระ   อิสระ   
     นายสุพัตชัย ยาใหญ่   รับจ้าง      
     ธงชัย ภิมาล   ธุรกิจส่วนตัว      
     อดิลัน สันเกาะ   นักศึกษา   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล   
     อดิลัน สันเกาะ   นักศึกษา   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล   
     ธนพล นุตรักษ์   ว่างงาน   ไม่มี   
     อดิลัน สันเกาะ   ช่าง   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล   
     นายทัศน์​ เปรมศิริดำรงสุข   ค้าขาย   บ.ไทยสมุทร​(สาขาพิจิตร)​   
     กีรติ กิจสุวรรณ   ธุรกิจส่วนตัว   พรประสิทธ์   
     สุริยา แกมะ         
     สุริยา แกมะ   สันนิบาต   ภ.ที4   
     สุริยา แกมะ         
     สุริยา แกมะ         
     สุริยา แกมะ         
     นาย อาเลฟ กาโฮง   รับจ้าง   อำเภอ.เบตง. จังวัด.ยะลา   
     นาย อาเลฟ กาโฮง   รับจ้าง   อำเภอ.เบตง. จังวัด.ยะลา   
     ณัฐวุฒิ จันทร์ทิพย์   ธุระกิจส่วนตัว อดีต ทหารเกน   บ้าน   
     เฉลิมศักดิ์ คำสาร   เจ้าของกิจการ   ร้านชมรมปันรักให้น้อง   
     ธวัชชัย คชสิงห์         
     สุรพล ลอยใหม่      สินรุ่งเรือง   
     นายจิรวัฒน์ ศรีเสมอ   เกษตรกรรม      
     นายจิรวัฒน์ ศรีเสมอ   เกษตรกรรม      
     ธรรศ ดรณ์ ปรีดีตระกูล   อิสระ   พัทลุง   
     ณัฎฐพัชร์ รุ่งกิจพณิชยกุล   พนักงานบริษัทเอกชน   ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด มหาชน   
     นายจิรวัฒน์ ศรีเสมอ   เกษตรกรรม      
     สุนทร อินชัยศรี   รับจ้างแลพนักงานทั่วไป   ระยอง   
     สรยาแก้วแสง   รับจ้าง   ปัตตานี   
     ศรากร ศรีโยธี   พนักงานบริษัท   โตโยต้าขอนแก่น   
     นายจิรวัฒน์ ศรีเสมอ   เกษตรกรรม      
     กฤษฏา ปัสสาวสังฆ์   ส่วนตัว   บ้าน   
     กฤษฏา ปัสสาวสังฆ์   ส่วนตัว   บ้าน   
     กฤษฏา ปัสสาวสังฆ์   ส่วนตัว   บ้าน   
     นายธรรมรัตน์ อารินทร์         
     ธนวัฒน์ แสนแก้ว   ทำร้านยาง   บ้าน   
     ธรรมรัตน์ อินทร์ทรัพย์   พนะกงานราชการ   โรงพยาบาลขลุง   
     นายจิรวัฒน์ ศรีเสมอ   เกษตรกรรม      
     นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชร   พนักงานราชการครู   โรงเรียนหัวหิน   
     นายบุญกอง สุขวงศ์   รับจ้าง   ร้านกิตติศักดิ์   
     นายบุญกอง สุขวงศ์   รับจ้าง   ร้านกิตติศักดิ์   
     นายบุญกอง สุขวงศ์   รับจ้าง   ร้านกิตติศักดิ์   
     นายบุญกอง สุขวงศ์   รับจ้าง   ร้านกิตติศักดิ์   
     จิรวัฒน์ ศรีเสมอ   เกษตรกรรม      
     กฤตนัย ชะลูด   รับจ้างทั่วไป   -   
     พงภี อัมภรณ์   ค้าขาย   ตลาดซูปเปอร์วันพลาซ่า   
     นายพงพัน อัมภรณ์   นักศึกษา      
     สิริชัย บุญญาธิการ   ธุรกิจส่วนตัว   บจก.ภูเก็ตเจริญชัย   
     ธีรพล สมสามาลย์   รับจ้าง   กาญจนบุรี   
     นายพรรณรงค์ ใหม่สุขขา   อิสระ   -   
     เกียงไกร เฟื่องฟู   รับจ้าง      
     นายสุธิศานต์ เทียรชัย   รับราชการ   สนง. ประกันสังคมจังหวัดตรัง   
     นายธนพล ศรีสวัสดิ์   ่ว่างงาน   ว่างงาน   
     ไท เทียมทอง   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ธกส   
     ณัฐพงศ์ หมื่นสวัสดิ์   อเมซอน   โรบินสันฉะเชิงเทรา   
     นธี ประสานเสียง   รปภ. อผศ.   การไฟฟ้าลพบุรี   
     นธี ประสานเสียง   รปภ.อผศ.   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เหนือ เขต3 จ.ลพบุรี   
     นาย วรโชติ เพชรประดับ   ธุรกิจ   12/195หนองจอก กทม. 10530   
     เชษฐา กาวิละ   รับจ้างทั่วไป   ทั่วไป   
     สิรวัช ภัควรรณ์   พนักงานบริษัท   รัชดา   
     กันย​พร​ แก่นมั่น   รับจ้างทั่วไป      
     สุนทร นามวงษ์   ปปส   ทัวราชอานาจักร   
     ว่าที่รต.ชัชวาลฉัตรกาญจนรักษ์   ค้าขาย   338/9ต.สันผักหวานอ.หางดงจ.เชียงใหม่   
     ว่าที่รต.ชัชวาลฉัตรกาญจนรักษ์   ค้าขาย   338/9ต.สันผักหวานอ.หางดงจ.เชียงใหม่   
     เรืองชัย พรมแสง   ที่ปรึกษาบริษัท   บริษัทน้อมจิตต์ มหาชน   
     ว่าที่รต.ชัชวาลฉัตรกาญจนรักษ์   ค้าขาย   338/9ต.สันผักหวานอ.หางดงจ.เชียงใหม่   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
              
     arachni_name   1   1   
              
              
              
              
              
              
              
     arachni_name   1   1   
              
     arachni_name   1   1   
              
     arachni_name)   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1)   1   
     arachni_name   1   1)   
              
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     arachni_name   1   1   
     นรากร บุญมีขาว   นักดนตรีอิสระ   หมู่บ้านสวนปาล์ม   
     บุษกร บุตรดี   รับจ้างทั่วไป   ร้านยาพระรักษ์   
     ประสิทธิ์​ สุข​เพิ่ม​         
     สิรวัช ภัควรรณ์   พนักงานบริษัท   รัชดา