รายการเบาะแสการทุจริต

  ลำดับ   ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกร้อง   ตำแหน่ง   หน่วยงาน วันที่แจ้ง ผู้ร้อง View
  1          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  2          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  3          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  4   arachni_name)   1   arachni_name 20/07/2020
  5   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  6          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  7   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  8          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  9   arachni_name   1)   arachni_name 20/07/2020
  10          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  11          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  12   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  13   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  14   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  15          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  16          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  17   arachni_name   1   arachni_name) 20/07/2020
  18   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  19   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  20   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  21          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  22   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  23   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  24          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  25          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  26   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  27   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  28          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  29          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  30          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  31   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  32          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  33          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  34          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  35          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  36          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  37          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  38          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  39          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  40          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  41          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  42          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  43          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  44          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  45          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  46          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  47          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  48          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  49          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  50          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  51          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  52          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  53          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  54          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  55          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  56          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  57          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  58          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  59          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  60          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  61          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  62          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  63          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  64          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  65          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  66          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  67          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  68          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  69          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  70          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  71          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  72          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  73          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  74          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  75          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  76          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  77          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  78          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  79          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  80          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  81   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  82          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  83          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  84          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  85          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  86          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  87   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  88          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  89          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  90          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  91          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  92          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  93          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  94          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  95          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  96          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  97          20/07/2020 ไม่เปิดเผย
  98   arachni_name   1   arachni_name 20/07/2020
  99   นายสมเดช พลรักษา   กะลาสี   สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 1/07/2020 ไม่เปิดเผย
  100   สิริกร คำชะลี   หัวหน้า ปลัด   เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 29/06/2020 ไม่เปิดเผย
  101   นางสาวปทุมภรณ์ ถิ่นเถิน   นักวิพัสดุชำนาญการ   องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า 29/06/2020 ไม่เปิดเผย
  102   นางสาวบุญชญาภัทร อินทรกุญชร   หัวหน้าสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า 29/06/2020 ไม่เปิดเผย
  103   นางกชพรรณ อยู่ประเสริฐ   ผู้อำนวยการกองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า 29/06/2020 ไม่เปิดเผย
  104   นายเอกสิทธิ์ หิรัญนุช   ปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า 29/06/2020 ไม่เปิดเผย
  105   นายมนูญ. แออ่วม   หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด   หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด 29/05/2020 ไม่เปิดเผย
  106          6/03/2020
  107          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  108          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  109          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  110          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  111      "    6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  112         " 6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  113   "       6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  114          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  115          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  116          6/03/2020 "
  117          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  118          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  119          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  120          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  121          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  122   น.ส.พิชญา ตาเวียน   ผอ.รพ.สต.ประดาง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก   รพ.สต.ประดาง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 2/03/2020 ไม่เปิดเผย
  123   น.ส.พิชญา ตาเวียน   ผอ.รพ.สต.ประดาง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก   รพ.สต.ประดาง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 26/02/2020 ไม่เปิดเผย
  124   นางสาวรัชนีกร แท่งทอง   ปลัด   เทศบาลตำบลบางคลาน 21/02/2020 ไม่เปิดเผย
  125   นางสาวชนัญญา บุญค้ำ,นางปัทมา พิศอ่อน,นางศิริวัลย์ ครุฑรอด,   ข้าราช   เทศบาลตำบลบางคลาน 21/02/2020 ไม่เปิดเผย
  126   นางศิริวรรณ ครุฑรอด   จพง.การเงิน   เทศบาลตำบลบางคลาน 21/02/2020 ไม่เปิดเผย
  127   นางปัทมา พิศอ่อน   นักวิชาการการเงิน   เทศบาลตำบลบางคลาน 21/02/2020 ไม่เปิดเผย
  128   นางสาว ขวัญแก้วกับพวก๒คนเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ   เจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี   ศาลปกครองอุดรธานี 1/12/2019 นาย เทพพร แนะนำ
  129   ณัฐวุติ พุเหว่าดำ   พชงช่างไฟฟ้าปทุมธานี   การไฟฟ้าภูมิภาคปทุมธานี 16/11/2019 สมนึก พุทธา
  130   นายประจักษ์ สุวรรณเดช   หัวหน้าหน่วยป้องกันเละรักษาป่า ก.พ.7   หน่วยป้องกันและรักษาป่า ก.พ.7บ้านเขาวังเยี่ยมต.นาบ่อคำอ.เมืองจ.กำแพงเพชร 15/11/2019 นายจิรวัฒน์ ศรีเสมอ
  131   คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และ คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง   คณะกรรมการ   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ 19/09/2019 ไม่เปิดเผย
  132   อบต หัวสำโรง   อบต หัวสำโรง   อบต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว 27/08/2019 ไม่เปิดเผย
  133   นายสุดสาคร ศิริวารินทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 30/07/2019 ไม่เปิดเผย
  134   นายประสาน ทองสุขมาก   ป้องกันจังหวัดอุทัยธานี   ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี 23/07/2019 ไม่เปิดเผย
  135   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์หีอเบอร0954486933
  136   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์หีอเบอร0954486933
  137   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์หีอเบอร0954486933
  138   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์
  139   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์
  140   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์
  141   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์
  142   จำเนียร เจดีย์วุฒิ   ตำรวจป่าไม้   หมู่ 7 หมู่14 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง 7/07/2019 ไม่เปิดเผย
  143   นางมาลี เพ็งดี   ผอ.กศน.อำเภอหนองไผ่   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองไผ่ 7/06/2019 นายสุรินทร์ บุตตะพรม
  144   ตำรวจวังทรายพูน   ตำรวจ   สภอ วังทรายพูน 12/04/2019 ธวัชชัย คุณสุทธิ(ปกปิดชื่อผมด้วยครับ กลัวครับ)
  145   บุญฃื่อ เพชรไทย 7/3 ม.8 ต.ดงป่าคำ อ.เมื่องพิจิตร 66170   ตอนนี้เขาลาออกแล้วไม่รู้ครับ และได้ข่าวว่าถูกเรียกตัวไปทำงานรัฐเพื่อจะได้บรรจุเป้นราชการท้องถิน ภาค   โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 24/03/2019 นายชัชวาล ชูจิตร
  146   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนนทบุรี   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนนทบุรี   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนนทบุรี 1/03/2019 นาย นวน เสวกพันธ์
  147   นายมาก ชมมี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย 5/02/2019 ไม่เปิดเผย
  148   นายไทยบุญยงค์ พ่วงพีอภิชัย   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์ 27/12/2018 ไม่เปิดเผย
  149   นางพัชรี ใบยา   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก   อุตสาหกรรมจังหวัดตาก 27/12/2018 ไม่เปิดเผย
  150   ปลัดอ.บ.ต   เทพแดง   อ.บ.ตแดงใ 27/12/2018 ไม่เปิดเผย
  151   นายอาคม วิทยเขตปภา   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 23/11/2018 ไม่เปิดเผย
  152   นพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ , เดชา ดวงมาก , และผู้มีหน้าที่ควบคุม   หัวหน้าฝ่ายยาน หัวหน้างานกานยภาพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2/11/2018 วิทยากร ปู่แก้ว
  153   ด.ต.พลธร เจิมจันทร์ กับพวก   ผบ.หมู่   หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ( นปพ.) ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 29/10/2018 ร.ต.อ.สุชาติ แยบสูงเนิน
  154   ด.ต.พลธร เจิมจันทร์ กับพวก   ผบ.หมู่   หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ( นปพ.) ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 27/10/2018 ร.ต.อ.สุชาติ แยบสูงเนิน
  155   นางรภัสสรณ์ ระบอบ กับน.ส.ชราภรณ์ ประสิทธิ์เวชศักดิ์   หน.ฝ่ายบริหารกับพนักงานราชการ   สำนักงานเกาตรจังหวัดอุทัยธานี 10/10/2018 ไม่เปิดเผย
  156   นายทองดี มั่งมี   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี   กลุ่มผลิตก้อนเห็ดหมู่ที่1ต.ลาดทิพรสอ.ตาคลี 25/08/2018 ไม่เปิดเผย
  157   ผู้ใหญ่ติ้ว   หมู่9 ต.นครไทย   หมู่9 ต.นครไทย อ.นตรไทย จ.พิษณุโลก 9/08/2018 รพีพงษ์ เชื้อบุญมี
  158   นายจักรกฤษณ์ ยศปัญญา   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 27/04/2018 นายวรรณวัฒน์ อินทอง
  159   นาย ก.   นักวิชาการ   หน่วยงาน a 9/03/2018 ไม่เปิดเผย
  160   สงคราม เสียงไพเราะ, จนท,รังวัด ที่เกี่ยวข้องจนท.สหกรณ์การเกษตร   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน, จนทฝ่ายรังวัด   สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 22/02/2018 วนิดา สเปอจิสซ์ 3100600833597
  161   นายฉัตรชัย+นายสุรศักดิ์ เจ้าของโรงเลือยไม้   เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อำเภอวิเชียรบุรี   ป่าไม้อำเภอวิเชียรบุรี (โคกสำราญ) 17/11/2017 นายพนม รอดเภา
  162   เจ้าหน้าที่ป่าไม้วิเชียรบุรี(ฉัตรชัย + สุรศักดิ์)   ป่าไม้วิเชียรบุรี   สำนักงานป่าไม้บ้านโคกสำราณ (อำเภอวิเชียรบุรี) 17/11/2017 ไม่เปิดเผย
  163   เจ้าหน้าที่ป่าไม้วิเชียรบุรี   หัวหน้าป่าไม้   โคกสำราณ 14/11/2017 ไม่เปิดเผย
  164   นายสุธรรม มิ่งวัน   ที่ปรึกษานายก อบต. ไม้ขาว ภูเก็ต ฝ่ายการศึกษา   อบต.ไม้ขาว 16/08/2017 นายภาคภูมิ ธีรพงศกร
  165   นายสุธรรม มิ่งวัน   ที่ปรึกษานายก อบต. ไม้ขาว ภูเก็ต ฝ่ายการศึกษา   อบต.ไม้ขาว 16/08/2017 นายภาคภูมื