รายการเบาะแสการทุจริต

  ลำดับ   ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกร้อง   ตำแหน่ง   หน่วยงาน วันที่แจ้ง ผู้ร้อง View
  1   นายมนูญ. แออ่วม   หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด   หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด 29/05/2020 ไม่เปิดเผย
  2          6/03/2020
  3          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  4          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  5          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  6          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  7      "    6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  8         " 6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  9   "       6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  10          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  11          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  12          6/03/2020 "
  13          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  14          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  15          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  16          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  17          6/03/2020 ไม่เปิดเผย
  18   น.ส.พิชญา ตาเวียน   ผอ.รพ.สต.ประดาง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก   รพ.สต.ประดาง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 2/03/2020 ไม่เปิดเผย
  19   น.ส.พิชญา ตาเวียน   ผอ.รพ.สต.ประดาง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก   รพ.สต.ประดาง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 26/02/2020 ไม่เปิดเผย
  20   นางสาวรัชนีกร แท่งทอง   ปลัด   เทศบาลตำบลบางคลาน 21/02/2020 ไม่เปิดเผย
  21   นางสาวชนัญญา บุญค้ำ,นางปัทมา พิศอ่อน,นางศิริวัลย์ ครุฑรอด,   ข้าราช   เทศบาลตำบลบางคลาน 21/02/2020 ไม่เปิดเผย
  22   นางศิริวรรณ ครุฑรอด   จพง.การเงิน   เทศบาลตำบลบางคลาน 21/02/2020 ไม่เปิดเผย
  23   นางปัทมา พิศอ่อน   นักวิชาการการเงิน   เทศบาลตำบลบางคลาน 21/02/2020 ไม่เปิดเผย
  24   นางสาว ขวัญแก้วกับพวก๒คนเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ   เจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี   ศาลปกครองอุดรธานี 1/12/2019 นาย เทพพร แนะนำ
  25   ณัฐวุติ พุเหว่าดำ   พชงช่างไฟฟ้าปทุมธานี   การไฟฟ้าภูมิภาคปทุมธานี 16/11/2019 สมนึก พุทธา
  26   นายประจักษ์ สุวรรณเดช   หัวหน้าหน่วยป้องกันเละรักษาป่า ก.พ.7   หน่วยป้องกันและรักษาป่า ก.พ.7บ้านเขาวังเยี่ยมต.นาบ่อคำอ.เมืองจ.กำแพงเพชร 15/11/2019 นายจิรวัฒน์ ศรีเสมอ
  27   คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และ คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง   คณะกรรมการ   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ 19/09/2019 ไม่เปิดเผย
  28   อบต หัวสำโรง   อบต หัวสำโรง   อบต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว 27/08/2019 ไม่เปิดเผย
  29   นายสุดสาคร ศิริวารินทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 30/07/2019 ไม่เปิดเผย
  30   นายประสาน ทองสุขมาก   ป้องกันจังหวัดอุทัยธานี   ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี 23/07/2019 ไม่เปิดเผย
  31   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์หีอเบอร0954486933
  32   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์หีอเบอร0954486933
  33   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์หีอเบอร0954486933
  34   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์
  35   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์
  36   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์
  37   นายธีธัต ทองขาว   เจ้าพักงานศศาลยุติธรรม   สปมท 13/07/2019 นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์
  38   จำเนียร เจดีย์วุฒิ   ตำรวจป่าไม้   หมู่ 7 หมู่14 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง 7/07/2019 ไม่เปิดเผย
  39   นางมาลี เพ็งดี   ผอ.กศน.อำเภอหนองไผ่   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองไผ่ 7/06/2019 นายสุรินทร์ บุตตะพรม
  40   ตำรวจวังทรายพูน   ตำรวจ   สภอ วังทรายพูน 12/04/2019 ธวัชชัย คุณสุทธิ(ปกปิดชื่อผมด้วยครับ กลัวครับ)
  41   บุญฃื่อ เพชรไทย 7/3 ม.8 ต.ดงป่าคำ อ.เมื่องพิจิตร 66170   ตอนนี้เขาลาออกแล้วไม่รู้ครับ และได้ข่าวว่าถูกเรียกตัวไปทำงานรัฐเพื่อจะได้บรรจุเป้นราชการท้องถิน ภาค   โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 24/03/2019 นายชัชวาล ชูจิตร
  42   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนนทบุรี   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนนทบุรี   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนนทบุรี 1/03/2019 นาย นวน เสวกพันธ์
  43   นายมาก ชมมี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย 5/02/2019 ไม่เปิดเผย
  44   นายไทยบุญยงค์ พ่วงพีอภิชัย   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์ 27/12/2018 ไม่เปิดเผย
  45   นางพัชรี ใบยา   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก   อุตสาหกรรมจังหวัดตาก 27/12/2018 ไม่เปิดเผย
  46   ปลัดอ.บ.ต   เทพแดง   อ.บ.ตแดงใ 27/12/2018 ไม่เปิดเผย
  47   นายอาคม วิทยเขตปภา   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 23/11/2018 ไม่เปิดเผย
  48   นพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ , เดชา ดวงมาก , และผู้มีหน้าที่ควบคุม   หัวหน้าฝ่ายยาน หัวหน้างานกานยภาพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2/11/2018 วิทยากร ปู่แก้ว
  49   ด.ต.พลธร เจิมจันทร์ กับพวก   ผบ.หมู่   หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ( นปพ.) ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 29/10/2018 ร.ต.อ.สุชาติ แยบสูงเนิน
  50   ด.ต.พลธร เจิมจันทร์ กับพวก   ผบ.หมู่   หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ( นปพ.) ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 27/10/2018 ร.ต.อ.สุชาติ แยบสูงเนิน
  51   นางรภัสสรณ์ ระบอบ กับน.ส.ชราภรณ์ ประสิทธิ์เวชศักดิ์   หน.ฝ่ายบริหารกับพนักงานราชการ   สำนักงานเกาตรจังหวัดอุทัยธานี 10/10/2018 ไม่เปิดเผย
  52   นายทองดี มั่งมี   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี   กลุ่มผลิตก้อนเห็ดหมู่ที่1ต.ลาดทิพรสอ.ตาคลี 25/08/2018 ไม่เปิดเผย
  53   ผู้ใหญ่ติ้ว   หมู่9 ต.นครไทย   หมู่9 ต.นครไทย อ.นตรไทย จ.พิษณุโลก 9/08/2018 รพีพงษ์ เชื้อบุญมี
  54   นายจักรกฤษณ์ ยศปัญญา   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 27/04/2018 นายวรรณวัฒน์ อินทอง
  55   นาย ก.   นักวิชาการ   หน่วยงาน a 9/03/2018 ไม่เปิดเผย
  56   สงคราม เสียงไพเราะ, จนท,รังวัด ที่เกี่ยวข้องจนท.สหกรณ์การเกษตร   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน, จนทฝ่ายรังวัด   สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 22/02/2018 วนิดา สเปอจิสซ์ 3100600833597
  57   นายฉัตรชัย+นายสุรศักดิ์ เจ้าของโรงเลือยไม้   เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อำเภอวิเชียรบุรี   ป่าไม้อำเภอวิเชียรบุรี (โคกสำราญ) 17/11/2017 นายพนม รอดเภา
  58   เจ้าหน้าที่ป่าไม้วิเชียรบุรี(ฉัตรชัย + สุรศักดิ์)   ป่าไม้วิเชียรบุรี   สำนักงานป่าไม้บ้านโคกสำราณ (อำเภอวิเชียรบุรี) 17/11/2017 ไม่เปิดเผย
  59   เจ้าหน้าที่ป่าไม้วิเชียรบุรี   หัวหน้าป่าไม้   โคกสำราณ 14/11/2017 ไม่เปิดเผย
  60   นายสุธรรม มิ่งวัน   ที่ปรึกษานายก อบต. ไม้ขาว ภูเก็ต ฝ่ายการศึกษา   อบต.ไม้ขาว 16/08/2017 นายภาคภูมิ ธีรพงศกร
  61   นายสุธรรม มิ่งวัน   ที่ปรึกษานายก อบต. ไม้ขาว ภูเก็ต ฝ่ายการศึกษา   อบต.ไม้ขาว 16/08/2017 นายภาคภูมื