รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังนี้

  1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการรับเรื่องร้องเรียน / กล่าวหา ประจำเดือน ก.พ. 2563 จำนวน 160 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2563 รวม 37,760 คดี
  1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2555 -2563 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 5,817 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 12,159 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 10,128 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 1,095 คดี ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ 1,468 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 30,667 คดี
  1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการไต่สวนข้อเท็จจริง (วินิฉัยชี้มูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2563 ดังนี้ ผิดอาญาและวินัย 671 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 133 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 110 คดี ยุติเรื่อง 369 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 1,313 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 288 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 185 คดี