รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

  1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการรับเรื่องร้องเรียน / กล่าวหา ประจำเดือน ม.ค. 2563 จำนวน 206 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2563 รวม 37,600 คดี
  1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2555 -2563 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 5,727 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 11,677 คดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,404 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 10,072 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 1,078 คดี อื่นๆ (ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 51 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 30,009 คดี
  1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการไต่สวนข้อเท็จจริง (วินิฉัยชี้มูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2563 ดังนี้ ผิดอาญาและวินัย 642 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 133 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 104 คดี ยุติเรื่อง 354 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 1,263 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 288 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 174 คดี