รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ของ ปปท. เขต 6

สขร.เดือน พฤศจิกายน 2562