รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ของ ปปท. เขต 6

สขร. เดือน ต.ค. 62