ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

1.ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

2.ตารางแสดงวงเงิน2563