รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

  1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน ส.ค. พ.ศ. 2562 จำนวน 203 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2562 รวม 36,791 คดี
  2. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 5,000 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 8,515 คดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,335 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 9,524 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 950 คดี อื่นๆ 49 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 25,373 คดี
  3. ผลการชี้มูลความผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้  ผิดอาญาและวินัย 541 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ยุติเรื่อง 316 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 126 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 62 คดี  ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาแล้ว 1,075 คดี ไต่สวนเพิ่มเติม 470 คดี อยู่ระหว่างส่งอัยการ 243 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 155 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 139 คดี