ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

              วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรพึงมีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ในการทำความดี และมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ผอ.ปปท.เขต ๖ ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. รวมถึงเรื่องของการให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๓๐๐ คน