รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

  1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน ก.ค. พ.ศ. 2562 จำนวน 250 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ.2551 -2562 รวม 36,588 คดี
  1. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 4,880 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 8,376 คดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,322 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 9,522 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 940 คดี อื่นๆ 49 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 25,088 คดี
  1. ผลการชี้มูลความผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้ ผิดอาญาและวินัย 520 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ยุติเรื่อง 307 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 125 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 58 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาแล้ว 1,040 คดี ไต่สวนเพิ่มเติม 455 คดี อยู่ระหว่างส่งอัยการ 222 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 163 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 131 คดี