รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ของ ปปท. เขต 6

สขร.1 ประจำเดือนกรกฏาคม 2562