ผอ.ปปท. เขต ๖ ร่วมเสวนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต ๖ ร่วมเสวนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในหัวข้อ “ผู้นำเข้มแข็งร่วมแรงสร้างชาติ & รู้เท่าทันกันก่อนแก้” ภายใต้โครงการปรับกระบวนการคิดสุจริตยั่งยืน ให้แก่ผู้บริหารการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗  ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ๕ จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน             ทั้งนี้ ผอ.ปปท.เขต ๖ ได้ร่วมเสวนากับผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก (นายสุวิทย์  เปรื่องธรรมกุล) และผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ (นายกนก  นมะหุต) ในประเด็นนโยบายการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต บทบาทหน้าที่และข้อตรวจพบ หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ สัมพันธภาพและความแตกต่างระหว่าง ป.ป.ช.และ ป.ป.ท. รวมถึงกรณีศึกษาข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งการป้องกันการผิดพลาดในระบบราชการ กับการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดทัศนคติและตระหนักในคุณค่าความเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรตามภารกิจงานที่รับผิดชอบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ณ โรงแรมเรือนแพ  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก