ผอ.ปปท. เขต ๖ บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา  ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชน ในหัวข้อเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายและปัญหาด้านการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดปัญหาการให้สินบนหรือถูกเรียกรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดตาก ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐสังกัดส่วนภูมิภาค อำเภอ ๙ อำเภอ พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน