ประกาศ ปปท. เขต 6 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประจำเดือนมิถุนายน 2562