รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน พ.ค. 2562 จำนวน 155 คดี รวมปีงบประมาณ 2551-2562 รวม 36,151 คดี

2. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ 2555-2562 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 4,788 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 8,108 คดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,289 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 9,316 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 925 คดี อื่นๆ 49 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 24,475 คดี

3. ผลการชี้มูลความผิด ประจำปีงบประมาณ 2555-2562 ดังนี้ ผิดอาญาและวินัย 489 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ยุติเรื่อง 298 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 124 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 54 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาแล้ว 995 คดี ไต่สวนเพิ่มเติม 425 คดี อยู่ระหว่างส่งอัยการ 192 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 175 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 119 คดี