ปปท.เขต ๖ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ลงพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ผอ.ปปท.เขต ๖ มอบหมายให้ นายณัฐรดา  ศิริวัฒนากุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนางจารวี  ฉัตรเสถียรศักดิ์  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ บรรยายให้ควมรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๗๐ คน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ภายใต้โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้เด็กเยาวชนตระหนักในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ในสถานศึกษาของตนเอง 

              ในการนี้ ปปท.เขต ๖ จึงได้นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ เพื่อลงไปให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่เด็กนักเรียน และข้าราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สร้างจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป