ปปท.เขต ๖ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ปปท.เขต ๖ นำโดยนางรมณี กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต ๖ และเจ้าหน้าที่ ปปท.เขต ๖ นำ “คลินิกส่งเสริม ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่” ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนได้มีการจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๖๙ หน่วยงาน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๗ คน ภายใต้โครงการสร้างระบบ เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายพิภัช ประจันเขตต์) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และให้ผู้ปฏิบัติงานด้านภารกิจหลักของสำนักงาน จำนวน ๖๐ หน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต และให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป