สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 ของ ปปท. เขต 6

แบบสขร.1 เดือน เม.ย. 62