จ้างจัดทำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ (Backdrop, Pop Up, Roll Up) จำนวน ๓ รายการ สำหรับ จัดคลินิกส่งเสริมธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริต (เคลื่อนที่) ในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา