ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา