ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ใน”โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต” สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา