ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ใน “โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ปปท. เขต 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา