ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา