โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ เจาะได้ไม่น้อยกว่า 145 แผ่น (80 แกรม) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางฯเครื่องเจาะกระดาษฯ