โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานเปิด) จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.ประกาศราคากลางฯ ตู้เหล็ก 2 บานเปิด