โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.ประกาศราคากลางฯ ตู้เย็น 5 คิวบิกฟุต