โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ 2 เครื่อง

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ5 เครื่อง

3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet 3 เครื่อง

4.เครื่องสำรองไฟ 1kVA 15 เครื่อง