ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง