ปปท.เขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายภาณุวัฒน์  สร้อยศรีสุข นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจังหวัดอุทัยธานี นายนนทพัฒน์  สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนางสาวชุติมน แปงคำเรือง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ พร้อมหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และภาคประชาชนในพื้นที่  ได้ร่วมตรวจสอบการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตจังหวัดอุทัยธานี โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกันใน ๑ อำเภอ คือ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวนฝายที่ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น ๖ ฝาย สถานที่ก่อสร้าง ได้แก่ ตำบลห้วยแห้ง หมูที่ ๑ จำนวน ๑ ฝาย หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ฝาย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ฝาย และหมูที่ ๖ จำนวน ๒ ฝ่าย  ซึ่งปรากฏว่า ได้ดำเนินการตรวจครบทั้ง ๖ แห่ง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง