ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา