ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมใน “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม) จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา