ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ปปท. เขต 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางครั้งที่ 2