ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าทำป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์เพื่อใช้ใน “โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของปปท. เขต 6 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ