ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ