สำนักงาน ปปท .เขต ๖ จัดกิจกรรมถวายพระกุศล “ปลูกต้นกล้วย” เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงาน ปปท. เขต ๖  จัดกิจกรรมถวายพระกุศล “ปลูกต้นกล้วย” เนื่องในโอกาสที่       พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยมี พ.ต.อ. กษิดิศ   เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต ๖ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ พุทธมณฑล               เฉลิมพระเกียรติฯ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก