จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีกรณีพิเศษ

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง