สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครสวรรค์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) จำวน 3 โครงการ ได้แก่ จุดที่ 1 โครงการซ่อมสร้างสายแยกทางหลวง 1072-ถ้ำบ่อยา-เขาถ้ำพระ ต.หนองกรด ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavemenet In-Place Recycling สายแยกทางหลวง 1072-ถ้ำบ่อยา-เขาถ้ำพระ ต.หนองกรด ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.นครสวรรค์) งบประมาณ 41,918,100 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8/จุดที่ 2 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 11 ช่องแค-ตากฟ้า ระหว่าง กม.25+800 – กม.30+500 งบประมาณ 30,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 2 ตากฟ้า/จุดที่ 3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัดคีรีล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ 20,022,000 บาท หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ