สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำหน่วยดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิจิตร จำนวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 228 ล้านบาท ได้แก่ 1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแขม(ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่) ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล งบประมาณ 24 ล้านบาท2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล งบประมาณ 25 ล้านบาท3. บูรณะปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองพลังด้านใต้-เนินสว่าง ช่วงบริเวณ กม.41+410-47+400RT งบประมาณ 30 ล้านบาท 4. ปรับปรุงทางแยกและภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้-เนินสว่าง บริเวณ กม. 47+657(แยกโพธิ์ไทรงาม) งบประมาณ 45 ล้านบาท 5. โครงการงานบูรณะปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้ – เนินสว่าง ช่วงบริเวณ กม. 56+000 – 61+050 RT. งบประมาณ 45 ล้านบาท 6. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สาย แยก ทล.117 – บ.สระยายชี อ.สามง่าม จ.พิจิตร งบประมาณ 20 ล้านบาท       7. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายแยก ทล.1070–แยก ทล.1069 คันกั้นน้ำ  แม่น้ำยม อ.โพทะเล งบประมาณ 25 ล้านบาท 8. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สาย แยก ทล.1070 – บ.ท่าบัว อ.โพทะเล งบประมาณ 14 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ