สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำหน่วยดำเนินการร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ของจังหวัดพิษณุโลก (คณะทำงานที่ 3) จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 151ล้านบาท ได้แก่ 1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไร่สมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ งบประมาณ 42 ล้านบาท 2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยเหนือ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ งบประมาณ 50 ล้านบาท3. ฝายสถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติระการ งบประมาณ 6 ล้านบาท 4. ฝายแก่งโตนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 53 ล้านบาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการลงพื้นที่ตรวจโครงการครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ