สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำหน่วยดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 148 ล้านบาท ได้แก่  1.โครงการก่อสร้างฝายโรงเรียนบ้านท่ามะกรูด ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน งบประมาณ 30 ล้านบาท 2. โครงการปรับปรุงคลองวังม้า ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว งบประมาณ 40 ล้านบาท 3. โครงการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1072  ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม.8+000 - กม.10+000 งบประมาณ 30 ล้านบาท 4. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางขาว ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี งบประมาณ 48 ล้านบาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการลงพื้นที่ตรวจโครงการครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ