ปปท.เขต ๖ ออกตรวจสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒

วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปท.เขต ๖ ได้มอบหมายให้ นางจารวี  ฉัตรเสถียรศักดิ์ ในฐานะคณะทำงานตรวจสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เพิ่มเติม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เฉพาะที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  (คณะที่ ๒)  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสังเกตการณ์โครงการฯ จำนวน ๕ โครงการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณพื้นที่โครงการฯ     อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลายชุมพล (แฉก C.1-45) ๒. โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลายชุมพล (แฉก C.15-15&16)  ๓. โครงการปรับปรุงพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ (เพิ่มเติม)  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและอนุรักษ์กำแพงเมืองโบราณ ระยะที่ 2  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๕. โครงการก่อสร้างเขื่อนเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาเอกลักษณ์วิถีชาวแพพิษณุโลก  ริมแม่น้ำน่าน ฝั่งทิศตะวันออก ระยะที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก

๑.โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลายชุมพล (แฉก 1-45)

๒.โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลายชุมพล (แฉก 15-15&16)

๓. โครงการปรับปรุงพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ (เพิ่มเติม) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๔.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและอนุรักษ์กำแพงเมืองโบราณ ระยะที่ 2  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๕.โครงการก่อสร้างเขื่อนเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาเอกลักษณ์วิถีชาวแพพิษณุโลก  ริมแม่น้ำน่าน ฝั่งทิศตะวันออก ระยะที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก