เลขาธิการ ป.ป.ท.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้าของสำนักงาน ปปท. เขต ๖

วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. พร้อมด้วย พ.ท. กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.อ. กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 และคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้าของสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 6  ณ จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งตรวจเยี่ยมกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้า ชุดจังหวัดสุโขทัย ณ โรงสีชินรุ่งเรืองไรซ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย