สำนักงาน ป.ป.ท.ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ “ตรวจทุจริตโครงการตำบลละ ๕ ล้านบาท”

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงพื้นที่ตรวจสอบสอบโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)๑๓ ตำบล จำนวน ๒๒๒ โครงการ งบประมาณกว่า ๖๒ ล้านบาท หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแจ้งเบาะแสว่าอาจเกิดการทุจริต ๖๙ โครงการ ณ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายประยงค์ ปรียาจิตต์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้ทำการตรวจสอบโครงการฯ จำนวน ๖๙ โครงการ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าแดง ตำบลวังท่าดี ตำบลหนองไผ่และ ตำบลบ่อไทย เนื่องจากอาจมีการทุจริตโดยเบื้องต้นตรวจสอบแล้วจำนวน ๓๔ โครงการ พบว่า มีข้อบกพร่องของโครงการที่ไม่เป็นไปตามแบบและไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจส่อถึงการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องประมาณ ๓๐ โครงการ ทั้งนี้ภายหลังตรวจสอบจะทำหนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบและแจ้งไปทางต้นสังกัดให้ตรวจสอบข้อท็จจริงเพราะโครงการดังกล่าวดำเนินการทั่วประเทศ หากพบไม่ถูกต้องจะได้เร่งแจ้งให้ผู้รับเหมา ซ่อมแซมเพราะโครงการยังอยู่ในระยะประกันอีก ๑ ปี แต่หากยังไม่ดำเนินการใดๆจนหมดสัญญาประกัน เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบและหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนทุจริตจะดำเนินการทางอาญาและจะส่งต้นสังกัดให้ดำเนินการทางวินัยต่อไป
สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการที่มีพิรุธส่อไปในทางทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้แก่
๑.โครงการต่อเติมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตำบลท่าแดง พบว่า ผิวคอนกรีตหลุดร่อน หินหลุดออกจากผิวถนน เหล็กเส้นที่วางรองพื้นถนนโผล่ออกมาจำนวนมากถือเป็นการก่อสร้างซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา
๒.โครงการก่อสร้างถนนรอบลานออกกำลังกายสาธารณะ ตำบลหนองไผ่ พบว่าไม่มีแบบก่อสร้างงบประมาณที่ระบุในป้ายโครงการไม่ตรงกับสัญญา ในการตรวจรับการจ้างไม่มีเจ้าหน้าที่อำเภอร่วมเป็นกรรมการ งบประมาณไม่สอดคล้องกับเนื้องาน ความยาวของถนนในสัญญาจ้าง ๕๑๗ เมตร แต่วัดได้จริง ๒๒๖ เมตร ซึ่งขาดไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง ทำให้รัฐเสียหาย ๑๒๘,๖๖๒ บาท
๓.โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำบ้านเนินมะกอก ตำบลหนองไผ่ พบว่าพื้นคอนกรีตแตกหักตลอดแนวความยาว มีเหล็กคานและเหล็กเปาะโผล่ออกมานอกผิวคอนกรีตและมีสนิมขึ้นบริเวณเหล็กที่โผล่ออกมา ในอนาคตจะทำให้โครงสร้างเสียหายเป็นวงกว้าง