จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต

สำนักงาน ปปท .เขต ๖ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๗  เมษายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน ปปท.เขต ๖ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่อง การรู้เท่าทันในการกระทำการทุจริต การมี  ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสังคม และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาคประชาสังคมให้เป็นไปตามสิทธิเสรีภาพ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ และเข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และแกนนำภาคประชาชนในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ และนครสวรรค์ จำนวน ๕๐ คน

ศู