พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท.เขต ๖ พร้อมข้าราชการ ปปท.เขต ๖ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน ปปท.เขต 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายบังคมเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต6 ได้มอบหมายให้นายอริยวัตถ์ เที่ยงธรรมโม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ปปท.เขต6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายบังคมและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงสถิตย์อยู่ในหัวใจคนไทยทั่วหล้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมและจังหวัด ITA

นโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดไว้ใน ข้อ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงาน ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สาคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนาข้อมูลผลการประเมินไปช่วย ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวนทั้งสิ้น 225 หน่วยงาน (377 หน่วยรับประเมิน) ได้แก่
๑. ส่วนราชการระดับกรม จานวน 149 หน่วยงาน
๒. จังหวัด จานวน 76 จังหวัด
(จังหวัดละ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สานักงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมทั้งสิ้น 228 หน่วยงาน)
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ ตามความเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สานักงาน ป.ป.ท. จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตารวจดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้นาข้อมูล ผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการ เชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับมาตรฐาน การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

8 -บทที่ 5 ผลคะแนนระดับกรมและจังหวัด

 

เพลงรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ชื่อเพลง “ไทยสไตล์”

สำนักงาน ปปท. เขต ๖ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ถวายแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

              วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ผอ.ปปท.เขต๖ ได้มอบหมายให้นางจารวี ฉัตรเสถียรศักดิ์ เป็นผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต ๖  ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๕๓ ดอก ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อใช้ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

             โดยที่ผ่านมา สำนักงาน ปปท.เขต ๖ ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปท.เขต ๖ ได้รวมพลังแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

        วันนี้ วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ   เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต ๖  และข้าราชการสำนักงาน ปปท. เขต ๖ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง จำนวน๑๒๐ ต้น และนำมาประดับตกแต่งหน้าสำนักงาน ปปท.เขต๖ เพื่อให้ออกดอกบานทันช่วงวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้