ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่อง การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับข้าราชการในหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ข้าราชการในหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนกลางประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้าราชการในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้มีทักษะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเชิงลึก โดยการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อบรมพัฒนาศักยาภาพภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปปท.เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท.เขต ๖  ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  โดยภาคเช้า จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ของสำนักงาน ป.ป.ท.และการขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ โดย ผอ.ปปท.เขต ๖ และภาคบ่าย เป็นการจัดกิจกรรม Workshop ของหน่วยงานที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานนั้นๆ ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์คอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในด้านการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและตรวจสอบการทุจริตของ ปปท.เขต ๖ อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นแกนนำภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น ๖๘ คน

โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สำนักงาน ปปท.เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท. เขต ๖  ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๒) และบรรยายในหัวข้อเรื่องบทบาท  อำนาจหน้าที่  และภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ของสำนักงาน ป.ป.ท. และการขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัดพิจิตร (POC)  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร  โดยมีแกนนำเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันและประสานความร่วมมือปฏิบัติการเชิงรุกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมแกนนำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท.รวมถึงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต่านการทุจริต เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นกลไกในการติดตามตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ของตนเอง

 

โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงาน ปปท.เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท. เขต ๖  ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และบรรยายในหัวข้อเรื่องบทบาท  อำนาจหน้าที่  และภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ของสำนักงาน ป.ป.ท. และการขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต    ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑ โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นแกนนำภาคประชาสังคม (เครือข่ายยุติธรรมชุมชน) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน และได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์  (นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์) มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อีกทั้งยังเป็นการขยายแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชนโดยประสานความร่วมมือผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

ปปท. เขต 6 บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและขยายกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 13 ธ.ค. 60 สำนักงาน ปปท. เขต 6 บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและขยายกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย พ.ต.อ.กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ. ปปท. เขต 6 กับ นายประทีป จูฑะศร ผอ.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบูรณาการการป้องกันการทุจริตระหว่าง สนง.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์และสนง.ปปท.เขต 6 โดยมีกรรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นพยานการลงนามดังกล่าว ณ โรงแรมพาราดิโซ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

ป.ป.ท. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560

สำนักงาน ป.ป.ท.เป็นเจ้าภาพดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ให้แก่ส่วนราชการ รวมจำนวน 223 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 147 หน่วยงาน และจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนายกกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมและรายหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ สำหรับ ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้

ปปท. เขต ๖ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบสังเกตการณ์โครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม สังเกตการณ์และให้คำแนะนำหน่วยดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 114 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2215 ตอนบุ่งน้ำเต้า-โนนสว่าง ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลลานป่า อำเภอหล่มสัก 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 234 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม. 0+180 – กม. 18+367 3.โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายตอนฐาน บขส. 32 – บ้านทุ่งสมอ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ  4.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อำเภอเขาค้อ 5.โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด 6.โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแบบครบวงจร 7.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธอุทยานเพชรบุระ 8.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพุทธอุทยานเพชรบุระ 9.โครงการก่อสร้างทางจักรยานบริเวณพุทธอุทยานเพชรบุระเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

และระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม สังเกตการณ์และให้คำแนะนำหน่วยดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 90 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว2.โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2244 ตอนมอดินแดง-ศรีเทพน้อย (ตอนที่ 1) และ 3. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2244 ตอนมอดินแดง-ศรีเทพน้อย (ตอนที่ 2)เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายมีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ