ปลูกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

        วันนี้ วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ   เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต ๖  และข้าราชการสำนักงาน ปปท. เขต ๖ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง จำนวน๑๒๐ ต้น และนำมาประดับตกแต่งหน้าสำนักงาน ปปท.เขต๖ เพื่อให้ออกดอกบานทันช่วงวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน ปปท .เขต ๖ จัดกิจกรรมถวายพระกุศล “ปลูกต้นกล้วย” เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงาน ปปท. เขต ๖  จัดกิจกรรมถวายพระกุศล “ปลูกต้นกล้วย” เนื่องในโอกาสที่       พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยมี พ.ต.อ. กษิดิศ   เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต ๖ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ พุทธมณฑล               เฉลิมพระเกียรติฯ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิษณุโลก (คณะทำงานที่ 1) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) จำวน 4 โครงการ งบประมาณ 16 ล้านบาทได้แก่ จุดที่ 1 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกจุดที่ 2 โรงพยาบาลวังทอง จุดที่ 3 โรงพยาบาลเนินมะปราง และจุดที่ 4 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครสวรรค์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) จำวน 3 โครงการ ได้แก่ จุดที่ 1 โครงการซ่อมสร้างสายแยกทางหลวง 1072-ถ้ำบ่อยา-เขาถ้ำพระ ต.หนองกรด ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavemenet In-Place Recycling สายแยกทางหลวง 1072-ถ้ำบ่อยา-เขาถ้ำพระ ต.หนองกรด ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.นครสวรรค์) งบประมาณ 41,918,100 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8/จุดที่ 2 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 11 ช่องแค-ตากฟ้า ระหว่าง กม.25+800 – กม.30+500 งบประมาณ 30,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 2 ตากฟ้า/จุดที่ 3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัดคีรีล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ 20,022,000 บาท หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำหน่วยดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิจิตร จำนวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 228 ล้านบาท ได้แก่ 1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแขม(ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่) ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล งบประมาณ 24 ล้านบาท2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล งบประมาณ 25 ล้านบาท3. บูรณะปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองพลังด้านใต้-เนินสว่าง ช่วงบริเวณ กม.41+410-47+400RT งบประมาณ 30 ล้านบาท 4. ปรับปรุงทางแยกและภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้-เนินสว่าง บริเวณ กม. 47+657(แยกโพธิ์ไทรงาม) งบประมาณ 45 ล้านบาท 5. โครงการงานบูรณะปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้ – เนินสว่าง ช่วงบริเวณ กม. 56+000 – 61+050 RT. งบประมาณ 45 ล้านบาท 6. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สาย แยก ทล.117 – บ.สระยายชี อ.สามง่าม จ.พิจิตร งบประมาณ 20 ล้านบาท       7. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายแยก ทล.1070–แยก ทล.1069 คันกั้นน้ำ  แม่น้ำยม อ.โพทะเล งบประมาณ 25 ล้านบาท 8. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สาย แยก ทล.1070 – บ.ท่าบัว อ.โพทะเล งบประมาณ 14 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำหน่วยดำเนินการร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ของจังหวัดพิษณุโลก (คณะทำงานที่ 3) จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 151ล้านบาท ได้แก่ 1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไร่สมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ งบประมาณ 42 ล้านบาท 2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้อยเหนือ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ งบประมาณ 50 ล้านบาท3. ฝายสถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติระการ งบประมาณ 6 ล้านบาท 4. ฝายแก่งโตนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 53 ล้านบาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการลงพื้นที่ตรวจโครงการครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผอ. ปปท. เขต 6 ได้มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจ สังเกตการณ์และให้คำแนะนำหน่วยดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานตรวจ สังเกตการณ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 148 ล้านบาท ได้แก่  1.โครงการก่อสร้างฝายโรงเรียนบ้านท่ามะกรูด ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน งบประมาณ 30 ล้านบาท 2. โครงการปรับปรุงคลองวังม้า ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว งบประมาณ 40 ล้านบาท 3. โครงการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1072  ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม.8+000 - กม.10+000 งบประมาณ 30 ล้านบาท 4. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางขาว ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี งบประมาณ 48 ล้านบาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการลงพื้นที่ตรวจโครงการครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส และคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ