โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก

     วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ปปท. เขต ๖ โดยนางรมณี กลั่นบิดา ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตของ ปปท. เขต ๖ อีกทั้งส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปท.เขต ๖ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก (นายเจริญ  น้อยพินิจ) ผู้แทน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ศปท.จังหวัดพิษณุโลก แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กรรมการธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมจำนวน   ๓๐  คน

   ในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือของภาคประชาสังคมในลักษณะเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพราะถือว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่าำคัญของประเทศ อีกทั้งการร้องเรียนไม่จำเป็นต้องลงชื่อ แต่ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนว่า ใคร ทำหน้าที่อะไร อยู่ที่ไหน ทุจริตอย่างไร และเมื่อไหร่ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ที่อยู่ ๗๒๓/๑๓-๑๗ ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ทางเว็ปไวต์ที่ area6.pacc.go.th หรือสายด่วน ๑๒๐๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ปปท. เขต ๖ โดยนางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นประธาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตของ ปปท. เขต ๖ อีกทั้งส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยแกนนำเครือข่าย ปปท. เขต ๖ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ กรรมการธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมจำนวน  ๓๕ คน

ในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือของภาคประชาสังคมในลักษณะเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพราะถือว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่าำคัญของประเทศ อีกทั้งการร้องเรียนไม่จำเป็นต้องลงชื่อ แต่ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนว่า ใคร ทำหน้าที่อะไร อยู่ที่ไหน ทุจริตอย่างไร และเมื่อไหร่ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ที่อยู่ ๗๒๓/๑๓-๑๗ ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ทางเว็ปไวต์ที่ area6.pacc.go.th หรือสายด่วน ๑๒๐๖

ผอ.ปปท.เขต ๖ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางรมณี  กลั่นบิดา  ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับบุคลากรของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตลอดเวลา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองฯ  ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

พ.ต.อ.กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ. ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมคือหัวใจสำคัญของข้าราชการ และสร้างจิตสำนึก หยุดทุจริตคอร์รัปชั่น

             วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๑ พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ. ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมคือหัวใจสำคัญของข้าราชการ และสร้างจิตสำนึก หยุดทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ  :  จิตใส ใจสีขาว ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาเกียรติภูมิของข้าราชการ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนผู้มารับบริการ อีกทั้งเป็นการขยายเครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประทุษกรรมการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมาตรฐานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันการทุจริต

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายณัฐรดา  ศิริวัฒนกุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประทุษกรรมการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมาตรฐานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และสร้างเครือข่ายข้าราชการในการทำงานอย่างบูรณาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ. ปปท. เขต ๖  เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  รุ่นที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก และบรรยายในหัวข้อเรื่อง  บทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจในการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. และให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ภาคบ่ายได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรม โดยนายเจริญ  น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ ปปท.เขต ๖ กับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปท.เขต ๖ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการขยายแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชน โดยประสานความร่วมมือผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้ลดลงหรือหมดไป โดยมีแกนนำเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน ณห้องเรือนธารา โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่และภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. และให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  ภาคบ่ายได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  โดยนายประภาส   ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยนายอุทัย  ทะริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ ปปท.เขต ๖ กับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสรริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปท.เขต ๖ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการขยายแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชน โดยประสานความร่วมมือผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้ลดลงหรือหมดไป โดยมีแกนนำเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมชากังราว ๑ ชั้น ๔ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร