รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

  1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน ส.ค. พ.ศ. 2562 จำนวน 203 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2562 รวม 36,791 คดี
  2. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 5,000 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 8,515 คดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,335 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 9,524 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 950 คดี อื่นๆ 49 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 25,373 คดี
  3. ผลการชี้มูลความผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้  ผิดอาญาและวินัย 541 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ยุติเรื่อง 316 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 126 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 62 คดี  ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาแล้ว 1,075 คดี ไต่สวนเพิ่มเติม 470 คดี อยู่ระหว่างส่งอัยการ 243 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 155 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 139 คดี

ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

              วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรพึงมีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ในการทำความดี และมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ผอ.ปปท.เขต ๖ ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. รวมถึงเรื่องของการให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๓๐๐ คน

 

 

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

  1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน ก.ค. พ.ศ. 2562 จำนวน 250 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ.2551 -2562 รวม 36,588 คดี
  1. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 4,880 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 8,376 คดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,322 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 9,522 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 940 คดี อื่นๆ 49 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 25,088 คดี
  1. ผลการชี้มูลความผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2562 ดังนี้ ผิดอาญาและวินัย 520 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ยุติเรื่อง 307 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 125 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 58 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาแล้ว 1,040 คดี ไต่สวนเพิ่มเติม 455 คดี อยู่ระหว่างส่งอัยการ 222 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 163 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 131 คดี

ผอ.ปปท. เขต ๖ ร่วมเสวนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท.เขต ๖ ร่วมเสวนาให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในหัวข้อ “ผู้นำเข้มแข็งร่วมแรงสร้างชาติ & รู้เท่าทันกันก่อนแก้” ภายใต้โครงการปรับกระบวนการคิดสุจริตยั่งยืน ให้แก่ผู้บริหารการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗  ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ๕ จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน             ทั้งนี้ ผอ.ปปท.เขต ๖ ได้ร่วมเสวนากับผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก (นายสุวิทย์  เปรื่องธรรมกุล) และผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ (นายกนก  นมะหุต) ในประเด็นนโยบายการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต บทบาทหน้าที่และข้อตรวจพบ หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ สัมพันธภาพและความแตกต่างระหว่าง ป.ป.ช.และ ป.ป.ท. รวมถึงกรณีศึกษาข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งการป้องกันการผิดพลาดในระบบราชการ กับการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดทัศนคติและตระหนักในคุณค่าความเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรตามภารกิจงานที่รับผิดชอบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ณ โรงแรมเรือนแพ  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผอ.ปปท. เขต ๖ บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา  ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชน ในหัวข้อเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายและปัญหาด้านการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดปัญหาการให้สินบนหรือถูกเรียกรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดตาก ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐสังกัดส่วนภูมิภาค อำเภอ ๙ อำเภอ พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน  

   

 

 

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำเดือน พ.ค. 2562 จำนวน 155 คดี รวมปีงบประมาณ 2551-2562 รวม 36,151 คดี

2. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ 2555-2562 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 4,788 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 8,108 คดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,289 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 9,316 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 925 คดี อื่นๆ 49 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 24,475 คดี

3. ผลการชี้มูลความผิด ประจำปีงบประมาณ 2555-2562 ดังนี้ ผิดอาญาและวินัย 489 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ยุติเรื่อง 298 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 124 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 54 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาแล้ว 995 คดี ไต่สวนเพิ่มเติม 425 คดี อยู่ระหว่างส่งอัยการ 192 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 175 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 119 คดี

ปปท.เขต ๖ นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ลงพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ผอ.ปปท.เขต ๖ มอบหมายให้ นายณัฐรดา  ศิริวัฒนากุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนางจารวี  ฉัตรเสถียรศักดิ์  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ บรรยายให้ควมรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๗๐ คน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ภายใต้โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้เด็กเยาวชนตระหนักในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ในสถานศึกษาของตนเอง 

              ในการนี้ ปปท.เขต ๖ จึงได้นำคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเคลื่อนที่ เพื่อลงไปให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่เด็กนักเรียน และข้าราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สร้างจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป